کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله برگزاری مصاحبه ی زبان های خارجی (بهمن ماه سال 1400)

برگزاری مصاحبه ی زبان های خارجی (بهمن ماه سال 1400)

صفحه مقاله

به اطلاع راهنمایان گردشگری می رساند مصاحبه ی زبان های خارجی «اسپانیایی، فرانسه، آلمانی، روسی، انگلیسی، ایتالیایی، چینی و عربی» به شرح زیر برگزار خواهد شد.

راهنمایان گرامی به تاریخ ها و مکان های ذکر شده دقت فرمایید.

 

1- مصاحبه زبان «اسپانیایی»

روز پنج شنبه 1400/11/07 از ساعت ۸ الی ۱۰:۳۰ صبح در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

2- مصاحبه زبان «فرانسه»

روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

3- مصاحبه زبان «آلمانی»

روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

4- مصاحبه زبان «روسی»

روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

 نظر میانی، کوچه باغ به(۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

5- مصاحبه زبان «انگلیسی»

دقت فرمایید مصاحبه ی زبان انگلیسی در دو تاریخ و دو مکان مختلف برگزار خواهد شد.

1- روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ از ساعت ۸ الی ۱۳ ظهر در «شرکت زمین پویان» به آدرس:

 خیابان فلسطین، روبروی هتل صفوی

2- روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ ظهر در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

6- مصاحبه زبان «ایتالیایی»

روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

7- مصاحبه زبان «چینی»

روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

 

8- مصاحبه زبان «عربی»

روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵ در «موسسه آوای دشتیاران» به آدرس:

نظر میانی، کوچه باغ به (۱۷)، بن بست اردیبهشت، پلاک ۷۸

منبع