کاربر مهمان خوش آمدید

مقالات

انتخابات سالیانه انجمن

اارسال درخواست تا 1403/02/16

محاسن عضویت در انجمن راهنمایان استانی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

بیانیه مربوط به بیمه راهنمایان گردشگری (مرداد 1401)

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

قرارداد همکاری با آزمایشگاه معتبر و مرجع نوبل اصفهان

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

برگزاری مصاحبه ی زبان های خارجی (بهمن ماه سال 1400)

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

ضرورت اخذ کارت واکسن کوید 19 برای راهنمایان

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

سامانه های مورد نیاز راهنمایان گردشگری

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

تقویم آموزشی نیم فصل اول 1400

رای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

مراحل اجرایی بیمه راهنمایان گردشگری

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.